Home v3

Slider

ข่าวสารแนะนำ

ข่าวสารแนะนำ

มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
พัฒนากระบวนการดำรงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม ชี้นำและแก้ปัญหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้จักเรา

Slider

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิจัยพัฒนาตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสริมการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์

รอบรั้ว มมร.ศช.

มาร่วมเป็นครอบครัว พี่น้อง กับเรา

นายณรภัทร กันหาวรรณะ
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : 2554
ตำแหน่ง/อาชีพ : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
Play
นายนิกร สุรนาทชยานันท์
สาขาวิชา : การสอนภาษาอังกฤษ
จบปีการศึกษา : 2548
ตำแหน่ง/อาชีพ : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
Play
นางณัฎฐ์นันธ์ ภาพันธ์
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : 2552
ตำแหน่ง/อาชีพ : ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลนาดอกคำ
Play
Slider

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

1 day 8 hours ago

🍃มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง สนองงานคณะสงฆ์วัดป่าเวฬุวนาราม
🍃พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายพระมหาจักรพล สิริธโร,ดร. หัวหน้ากิจการคณะสงฆ์
🌿นำบุคลากร นักศึกษา มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้างที่มาช่วยเตรียมงานยกยอดเจดีย์ทองคำ เจดีย์จตุราจารย์บูชา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
#วัดป่าเวฬุวนาราม อ.วังสะพุง จ.เลย ในวันอาทิตย์ที่28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ขอเชิญทุกๆท่านร่วมบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

1 day 22 hours ago

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

2 days 31 minutes ago

วันมาฆบูชา
มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง 1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆปุรณมี

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3
ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า
"วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง updated their status.

2 days 42 minutes ago