การจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2565


ปีการศึกษา 2564

การนำไปใช้ประโยชน์


ปีการศึกษา 2563

รายงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต รายงานการจัดการความรู้ด้านวิจัย
การศึกษา 4.0 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง การศึกษา 4.0

การนำไปใช้ประโยชน์


ปีการศึกษา 2561