การสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of EducationProgram in Teaching English

ชื่อปริญญา
๑. ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

๒. ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Education Program in Teaching English
ชื่อย่อ B.Ed.(Teaching English)

วัตถุประสงค์
๑. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตามข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขา วิชาชีพครูในการแก้ปัญหาการทำงานได้
๓. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
๔. มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติงานในวิชาชีพ
๖. มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานในการบริหาร จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
๑. บุคลากรทางการศึกษา
๒. นักวิชาการการศึกษา
๓. พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
๔. นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
๕. มัคคุเทศก์
๖. ประกอบอาชีพส่วนตัว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บรรจบ

นายบรรจบ โชติชัย

พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)


อ.กิตติพัฒน์

นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

ปว.ค.(รายวิชาชีพครู), ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics)

นายพลภัทร อภัยโส

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics)
เบอร์โทร :
E-mail :


อ-ประดิษ

นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics)

นายวันชัย สาริยา

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา : ศน.บ(การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม(ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทร :
E-mail : chsry_1975@outlook.co.th