การสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

      ระดับปริญญาโท (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

      ระดับปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การรับสมัครป.ตรี ภาคปกติ
รับตรง รอบสุดท้าย
ป.ตรี ภาคปกติ
รับตรง รอบที่ 3
ป.ตรี
นอกเวลาราชการ
ป.โท-เอก
นอกเวลาราชการ
รับสมัคร26 เม.ย. – 27 พ.ค. 6523 มี.ค. – 25 เม.ย. 651 พ.ย. 64 – 23 พ.ค. 651 พ.ย. 64 – 13 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์คัดเลือก31 พ.ค. 6527 เม.ย. 6525 พ.ค. 6514 พ.ค. 65
การคัดเลือก2 มิ.ย. 6529 เม.ย. 6528 – 29 พ.ค. 6521 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก3 มิ.ย. 652 พ.ค. 6531 พ.ค. 6528 พ.ค. 65
การยืนยันสิทธิ์3-5 มิ.ย. 652 – 18 พ.ค. 6531 พ.ค. – 5 มิ.ย. 6528 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
รายงานตัว3-5 มิ.ย. 652 พ.ค. – 31 พ.ค. 6531 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65 28 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
ประกาศประกาศเพิ่มเติมประกาศเพิ่มเติมประกาศเพิ่มเติมประกาศเพิ่มเติม

อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา

ระดับบรรพชิต-แม่ชีคฤหัสถ์
ป.ตรี ภาคปกติ5,000 บาท6,000 บาท
ป.ตรี นอกเวลาราชการ8,000 บาท
ป.โท นอกเวลาราชการ 20,000 บาท20,000 บาท
ป.เอก นอกเวลาราชการ50,000 บาท50,000 บาท

*อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นการสมัครออนไลน์