งานที่ปรึกษา

กระบวนการงานอาจารย์ที่ปรึกษา

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง มีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแนะนำด้านวิชาการ และช่วยเหลือให้คำปรึกษาในด้านส่วนตัว อารมณ์ สังคม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองในด้านวิชาการและคุณธรรมจนเต็มความสามารถ โดยนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นนักศึกษาใหม่จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้

  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานให้คำปรึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยชี้แจงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. กำหนดวัน เวลาพบปะกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนจะพบกับอาจารย์ปรึกษา ในวันพฤหัสบดี เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ การเรียน และเรื่องอื่นๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะบันทึกข้อมูล ปัญหา แนวทางแก้ไขของการพบกันแต่ละครั้ง ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์แยกปัญหาว่าเป็นปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว หรือด้านอื่นๆ ถ้าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ ก็ให้คำแนะนำไปตามเหมาะสม แต่ถ้าเป็นปัญหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้เอง ให้ทำบันทึกต้องส่งต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ในกรณีที่ได้รับการส่งต่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานให้คำปรึกษาประสานงานกับอาจารย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข ในกรณีที่พิจารณาแล้วปัญหามีความรุนแรงที่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานให้คำปรึกษาทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการต่อไป
  4. งานกิจการนักศึกษาเสนอปัญหาของนักศึกษาต่อคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไข และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
  5. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษา ติดตามผลการช่วยเหลือและทำบันทึกรายงานผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน และสรุปรายงานทุก ๆ ภาคการศึกษา

เอกสาร