รูปแบบหนังสือในงานสารบรรณ

รูปแบบหนังสือในงานสารบรรณ

คำอธิบายประกอบการพิมพ์หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ มมร (25 ก.ย. 58)
แบบหนังสือภายนอก
แบบมี 1 หน้า
แบบมี 2 หน้า
แบบหนังสือภายใน
แบบมี 1 หน้า
แบบมี 2 หน้า
แบบคำสั่ง
แบบมี 1 หน้า
แบบมี 2 หน้า
แบบประกาศ
แบบระเบียบการประชุม
แบบรายงานการประชุม
แบบอักษร (FONT) th-sarabun-psk