ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์


นายพิพัฒน์พงษ์ วันทา
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : 2547
ตำแหน่ง/อาชีพ : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
การศึกษา : ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย


นางศุกร์ไกล จันทร์สว่าง
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : 2547
ตำแหน่ง/อาชีพ : สมาชิคสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
การศึกษา : ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย


นายณรภัทร กันหาวรรณะ
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : 2554
ตำแหน่ง/อาชีพ : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
การศึกษา : ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย