ศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท

ศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท


ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : 2550
ตำแหน่ง/อาชีพ : กรรมการหอการค้าไทย (2554-ปัจจุบัน)/ ค้าขาย-นักธุรกิจ


นายจีระ ภาพันธ์
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : –
ตำแหน่ง/อาชีพ : รองปลัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ


นางณัฎฐ์นันธ์ ภาพันธ์
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : 2552
ตำแหน่ง/อาชีพ : ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลนาดอกคำ


นางสาวสายทอง คำเรืองศรี
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : 2554
ตำแหน่ง/อาชีพ : นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลนาดอกคำ