โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ลักษณะงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

ก. สำนักงานวิทยาเขต
มีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่ รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณ เพื่อกิจการของวิทยาเขต บริหารงานบุคคล งานการเงินและการบัญชี การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
1) แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย
2) ติดต่อประสานงานด้านสื่อมวลชน
3) เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ติดตามข่าวสาร หรือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ และนำมาเผยแพร่
5) แจ้งข่าวสาร และประกาศของทางราชการ
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานสารบรรณ มีหน้าที่ดังนี้
1) จัดลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการของวิทยาเขต
2) จัดเก็บหนังสือเอกสารราชการและเอกสารอื่นๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
3) ดำเนินการจัดส่งหนังสือภายในและภายนอก
4) ทำหน้าที่กรองงานเอกสารก่อนนำเสนอรองอธิการบดีลงนาม
5) ร่างและจัดพิมพ์หนังสือ คำสั่ง ประกาศและระเบียบต่างๆ ของวิทยาเขต
6) ควบคุมและให้บริการ การใช้โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน
7) ดำเนินงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
8) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ดังนี้
1) จัดทำงบเวลา งบเงินเดือนของบุคลากร
2) ดำเนินการบรรจุ การโอนย้าย การลาทุกประเภทตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร ดำเนินการลงโทษทางวินัย การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ การปรับลดเงินเดือนและออกหนังสือรับรองให้บุคลากร
4) จัดทำรายงานทำงาน บันทึกเวลาการทำงาน วันลา และวันขาดเสนอรองอธิการบดีเป็นรายเดือน
5) จัดทำสถิติบุคลากร เช่น การขาด การลา การมาสาย ผลงาน การผ่านงาน
6) ปฏิบัติงานตามระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดังนี้
1) ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ
2) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จัดทำฎีกาเบิกเงิน จัดทำบัญชีเบิกจ่ายจากส่วนกลาง
4) จัดทำบัญชีงบดุลรายปี
5) ควบคุมยอดงบประมาณ และเงินทดรองจ่าย และเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6) ดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร
7) ดำเนินงานตามระเบียบบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
8) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. งานพัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณแหล่งต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จัดลงทะเบียน การจัดเก็บ การซ่อมบำรุงรักษา การเบิกจ่าย การยืม และการจำหน่วยวัสดุครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3) ควบคุมดูแลห้องเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของวิทยาเขต
4) ติดตามเรื่องการตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน
5) ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
6) ทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
7) จัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับการทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง
8) สำรวจ ตรวจนับพัสดุ ประจำปี
9) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างอาคารสถานที่ งบประมาณ และประเภทการก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณซ่อมแซมหรือต่อเติม
2) ดูแลความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารเรียน สนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ และไม้ประดับ
3) จัดหา/บริการสถานที่ประชุม/อบรม/สัมมนาและตกแต่งสถานที่ในงานพิธีของวิทยาเขต
4) จัดเก็บรวบรวมงานด้านสถาปัตย์และแบบก่อสร้าง
5) ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต
6) ดำเนินการซ่อมแซมตกแต่งยานพาหนะ
7) ซ่อมบำรุง รักษา และบริการการใช้รถยนต์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
8) รวบรวมหลักฐานการใช้รถยนต์ หลักฐานการซ่อมแซมและใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเสนอขอตั้งเบิกงบประมาณ
9) ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ และการโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
10) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7. งานติดตามและประสานงาน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) ทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาเขต
3) ควบคุมและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณ
4) เร่งรัด และติดตามเรื่องที่วิทยาเขตเสนอ
5) เสนองานตามคำสั่งอธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขต
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

8. งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ดังนี้
1) รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของวิทยาเขต ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านการบริหาร การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปีของวิทยาเขต
2) พิจารณาวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รับผิดชอบการประเมิน และการปฏิบัติตามแผนรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

9. งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
1) ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2) รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3) จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล แยกเรื่องตามความจำเป็นเพื่อเป็นเอกสารประกอบตัวบ่งชี้ เพื่อสะดวกในการทำรายงานประจำปี
4) จำทำรายงานประจำปี ส่งต้นสังกัดตามกำหนด
5) มีหน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ข. ศูนย์บริการวิชาการ
มีผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมายมีภารกิจในการให้การบริการวิชาการประชาสัมพันธ์ การวิจัย การเผยแผ่ผลงาน การอบรมสัมมนาและข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ มีหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
1) ทำหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ
2) ทำหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ
3) ร่างและพิมพ์หนังสือโต้-ตอบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4) ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในศูนย์บริการวิชาการ
5) ประสานงานกับงานสารบรรณสำนักงานวิทยาเขต
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. งานฝึกอบรมและพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้
1) ดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรม ประชุมและสัมมนาของวิทยาเขต
2) จัดทำโครงการฝึกอบรม เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม รวมทั้งการประเมินของโครงการ
3) จัดหลักสูตรอบบรมโครงการระยะสั้นเพื่อนำผลสู่การพัฒนาวิทยาเขต
4) จัดทำแผนพัฒนา/โครงการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5) จัดทำคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
1) จัดทำนิทรรศการเผยแผ่ความรู้และกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย
2) จัดทำวารสารหรือจุลสาร เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเผยแพร่รายงานประจำปี
3) เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ติดตามข่าวสาร ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ นำมาเผยแผ่
5) แจ้งข่าวสาร และประกาศของทางราชการ
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. งานวิจัย/ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยและศูนย์สารสนเทศในส่วนกลาง
2) เก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เช่น นักศึกษา บุคลากรโปรแกรมการศึกษา งบประมาณและอาคารสถานที่
3) เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
4) จัดหาทุนอุดหนุนการวิจัย ในงบประมาณและนอกงบประมาณ และนำเสนอโครงการวิจัย
5) วิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่และหน่วยงานใหม่
6) ดูแลเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ โปรแกรมการศึกษา อาคารและสถานที่ ฯลฯ
7) ดูแลเรื่องสถิติข้อมูลต่างๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
8) ให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
9) จัดทำสารสนเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
10) ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไป
11) ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการของผู้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงาน
12) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. งานห้องสมุด มีหน้าที่ ดังนี้
1) วิเคราะห์หมวดหมู่และทำบัตรรายการ
2) ระวังรักษาหนังสือ สำรวจและตรวจสอบและทำบันทึกรายงาน
3) จัดหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ให้สะดวกแก่การใช้
4) บริการให้ยืม – รับคืนหนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
5) บริการเครื่องถ่ายเอกสาร บริการหนังสือจองและหนังสือสำรอง
6) บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการจัดทำรายชื่อหนังสือ
7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ควบคุมดูแลและให้บริการห้องโสตทัศนศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์
2) จัดเก็บบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน
3) ผลิตสื่อเพื่อบริการนักศึกษา
4) เก็บภาพและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาเขต ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
5) นิเทศการใช้อุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ก่อนใช้งาน
6) บริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ค. วิทยาลัยศาสนศาสตร์
มีผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นผู้กำกับดูแล และรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตามที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย มีภารกิจในการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างให้อาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะความเป็นครู ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม การติดตามประเมินผลการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายบริหาร มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาดังนี้

1. งานทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่ดังนี้
1) ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และออกบัตรนักศึกษา
2) ดำเนินการจัดทำและออกเอกสารสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและใบรับรอง
3) ดำเนินการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลประวัติการศึกษา
4) ตรวจสอบวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษาของนักศึกษา
5) ดำเนินการรวบรวม ติดตามตรวจสอบเอกสารผลการสอบรายวิชาและแจ้งผลการสอบ
6) ดำเนินการขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. งานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
1) ดำเนินการรับสมัครสัมภาษณ์นักศึกษาและจัดทำบันทึกถ้อยคำ
2) ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของชมรม กลุ่มนักศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3) ดำเนินการจัดปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จัดห้องสอบ และประสานงานการประสาทปริญญา ตลอดถึงประสานกับกองกิจกรรมนักศึกษาภายนอกสถาบัน
4) ให้การแนะนำ ให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในการตัดสินใจเลือกศึกษาการโอน การย้ายคณะ วิชา และการยื่นคำร้องต่างๆ
5) ดำเนินการสอบสวนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำผิดระเบียบและลงโทษ
6) รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ เผยแพร่แก่นักศึกษาและวินิจฉัยระเบียบวินัยเพื่อคุ้มครองสิทธินักศึกษา
7) จัดเก็บประวัติและภูมิหลังนักศึกษา
8) ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน เวลาว่างและในโอกาสต่างๆ
9) จัดทำแผนระยะ 3–5 ปี เพื่อรองรับนักศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และนำเสนอคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
10) จัดทำทำเนียบนักศึกษาทุกรุ่นไว้เป็นหลักฐาน
11) ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/ปฏิบัติงานของนักศึกษา
12) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานธุรการ/การพิมพ์ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ทำหน้าที่เป็นสารบรรณของวิทยาลัยศาสนศาสตร์
2) ร่างและพิมพ์หนังสือ โต้ – ตอบ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3) ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในวิทยาลัย
4) ประสานงานกับสารบรรณสำนักงานวิทยาเขต
5) จัดพิมพ์/บันทึกเอกสารประกอบการสอน/คำบรรยายของอาจารย์สอน
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายจัดการศึกษา มีหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิต และส่งเสริมวิชาการของคณาจารย์ มีหน้าที่ดังนี้

1. สาขาวิชา มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
2) จัดตารางสอน ชั่วโมงสอน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร
3) ดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร
4) ให้คำปรึกษาแนะนำคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน
5) วิเคราะห์หลักสูตรและข้อสอบวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร์
6) ทดสอบความถูกต้อง และมาตรฐานของข้อสอบ และการวัดผลวิชานั้นๆ ประเมิน วิเคราะห์ วิจัย แนวทางปรับปรุงและแก้ปัญหาทางด้านวิชาการ
7) ร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการใช้วัสดุอุปกรณ์ในสาขาวิชานั้นๆ
8) ติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนทั้งในและนอกวิทยาเขต
9) รวบรวมเก็บหลักฐานเกี่ยวกับโครงการสอน และแผนการเรียนการสอนของคณาจารย์
10) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย