ขอเชิญร่วมโครงการจริยธรรมสัญจร

-แบบตอบรับขอเข้าร่วมโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2560

-กำหนดการโครงการธรรมสัญจร


ติดต่อประสานงาน   : ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาศรีล้านช้าง

                           โทร. ๐๔๒-๘๓๐-๔๓๔, โทรสาร. ๐๔๒-๘๓๐-๖๘๖

                           พระมหาจิณกมล อภิรตโน โทร.๐๘-๑๙๖๔-๖๘๑๑