ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าหน่วยกิต, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย, ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่ากรรมฐาน) จำนวน ๘,๐๐๐ บาท และค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ๑๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๘,๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ งานทะเบียนและวัดผล สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
หากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไม่สามารถมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐ – ๔๒๘๑ – ๓๐๒๘, ๐๘๘ – ๕๕๒ – ๑๕๒๑ และ ๐๙๑ – ๘๖๗ – ๓๕๓๒

สอบถามเพิ่มเติมงานทะเบียนและวัดผล
โทรศัพท์ 0 – 4281 – 3028, 08 – 8552 – 1521 และ 09 – 1867 – 3532

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

ขั้นที่ 1
31 พ.ค. 2565

ตรวจสอบรายชื่อ

เข้าตรวจสอบรายผ่านทางเว็บไซต์สมัคร
https://www.mbuslc.ac.th/admissions

ขั้นที่ 2
ระหว่าง วันที่ 31 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2565

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

เมื่อตรวจสอบรายชื่อที่ https://www.mbuslc.ac.th/admissions แล้วผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อให้กดเมนู ยืนยันสิทธิ์

ขั้นที่ 3
ภายใน วันที่ 31 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2565

ชำระค่าบำรุงการศึกษา 8,100 บาท

ขั้นตอนการชำระเงิน มี 2 วิธีดังนี้
1. ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
3. ชำระด้วยต้นเองที่มหาวิทยาลัย

ขั้นที่ 4
ภายใน วันที่ 11 มิ.ย. 2565

แจ้งการชำระเงิน

แนบหลักฐานการชำระเงินในไลน์กลุ่มที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

ขั้นที่ 5
ดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษา

กรอกข้อมูลรายงานตัว

เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้ง เลขบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ http://reg.mbu.ac.th/registrar/login.asp

ขั้นที่ 6
ดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษา

ยื่นหลักฐานการรายงานตัว

1. สำเนาระเบียนผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาใบสุทธิ หรือ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว จำนวน 2 รูป
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
 2. เลือกเมนู จ่ายบิล
 1. พิมพ์ 8255 เพื่อค้นหาบัญชีวิทยาเขต
 2. เลือกบัญชี ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (8255)
 1. กรอกข้อมูลผู้ชำระ
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน ในช่องรหัสนักศึกษา
  • กรอกสาขาวิชาที่สมัคร
  • กรอกจำนวนเงิน 8,100 บาท
  • กรอกชื่อและนามสกุล ผู้สมัครในช่องบันทึกช่วยจำ
 2. กดปุ่ม ถัดไป และยืนยันการจ่ายตามขั้นตอนของธนาคาร