ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรอัตราจ้างรายปี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้างรายปี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2556 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ อ่านประกาศ

[gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2013/10/ประกาศ-ผลการคัดเลือกบุคลากรอัตราจ้างประจำปีงบประมาณ-๒๕๕๗.pdf” height=”1000px”]