แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2556 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 กับเทศบาลเมืองเลย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย
กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านที่ให้การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

DSC_0590 DSC_0119 DSC_0152 DSC_0649 DSC_0636 DSC_0652 DSC_0631 DSC_0627 DSC_0595 DSC_0598 DSC_0624 DSC_0626 DSC_0673 DSC_0661 DSC_0660 DSC_0691 DSC_0698 DSC_0117
IMG_6967