พิธีสักการะบูรพาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขต

3 สิงหาคา 2558 วันแรกของการเริ่มต้นปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้นำนักศึกษาเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งพิธีนี้ได้จัดเป็นประเพณีทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ทุกท่าน โดยมี พระครูปริยัติสาทร รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานนำสักการะ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

DSC_3786 DSC_3787 DSC_3788 DSC_3789 DSC_3790 DSC_3791 DSC_3792 DSC_3793 DSC_3794 DSC_3795 DSC_3796 DSC_3797 DSC_3798 DSC_3799 DSC_3800 DSC_3801 DSC_3802 DSC_3803 DSC_3804 DSC_3805 DSC_3806 DSC_3807 DSC_3809 DSC_3810 DSC_3811 DSC_3812 DSC_3813 DSC_3814 DSC_3815 DSC_3816 DSC_3817 DSC_3818 DSC_3819 DSC_3820 DSC_3821 DSC_3822 DSC_3823 DSC_3824 DSC_3825 DSC_3826 DSC_3829 DSC_3830 DSC_3840 DSC_3844 DSC_3845 DSC_3846 DSC_3848 DSC_3851 DSC_3852 DSC_3856 DSC_3857 DSC_3858 DSC_3859 DSC_3860 DSC_3862 DSC_3863 DSC_3867 DSC_3868 DSC_3869 DSC_3870 DSC_3872 DSC_3873 DSC_3874 DSC_3875 DSC_3876 DSC_3878 DSC_3879 DSC_3881 DSC_3885 DSC_3887 DSC_3888 DSC_3889 DSC_3891 DSC_3893 DSC_3894 DSC_3895 DSC_3897 DSC_3898 DSC_3899 DSC_3900 DSC_3901 DSC_3902 DSC_3903