พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษสืบต่อไป

– เริ่มต้นพิธีด้วยการร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่ออุทิศแด่บูรพาจารย์

ไหว้ครู2556_001

ไหว้ครู2556_013

ไหว้ครู2556_012

ไหว้ครู2556_011

ไหว้ครู2556_010

ไหว้ครู2556_009

ไหว้ครู2556_008

ไหว้ครู2556_007

ไหว้ครู2556_006

ไหว้ครู2556_005

ไหว้ครู2556_004

ไหว้ครู2556_003

ไหว้ครู2556_002

หน้าต่อไป >>