พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี – โท ภาคพิเศษ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระครูปริยัติสาทร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาสืบต่อไป

DSC_7820 DSC_7821 DSC_7822 DSC_7823 DSC_7825 DSC_7826 DSC_7828 DSC_7830 DSC_7831 DSC_7832 DSC_7833 DSC_7835 DSC_7836 DSC_7839 DSC_7842 DSC_7843 DSC_7845 DSC_7846 DSC_7847 DSC_7848 DSC_7849 DSC_7850 DSC_7851 DSC_7852 DSC_7853 DSC_7854 DSC_7855 DSC_7856 DSC_7857 DSC_7858 DSC_7859 DSC_7860 DSC_7861 DSC_7862 DSC_7863 DSC_7864 DSC_7866 DSC_7868 DSC_7870 DSC_7871 DSC_7872 DSC_7873 DSC_7874 DSC_7875 DSC_7877 DSC_7878 DSC_7879 DSC_7880 DSC_7881 DSC_7882 DSC_7883 DSC_7884 DSC_7885 DSC_7886 DSC_7887 DSC_7888 DSC_7890 DSC_7892 DSC_7893 DSC_7895 DSC_7896 DSC_7899 DSC_7900 DSC_7901 DSC_7902 DSC_7903 DSC_7904 DSC_7905 DSC_7906 DSC_7907 DSC_7910 DSC_7911 DSC_7913 DSC_7914 DSC_7915 DSC_7916 DSC_7920 DSC_7921 DSC_7922 DSC_7923 DSC_7924 DSC_7932 DSC_7933 DSC_7935 DSC_7936 DSC_7937 DSC_7939 DSC_7940 DSC_7941 DSC_7942 DSC_7944 DSC_7948 DSC_7949 DSC_7950 DSC_7951 DSC_7952 DSC_7953 DSC_7955 DSC_7956 DSC_7957 DSC_7958 DSC_7960 DSC_7963 DSC_7964 DSC_7965 DSC_7966 DSC_7967 DSC_7968 DSC_7970 DSC_7971 DSC_7974 DSC_7975 DSC_7976 DSC_7977 DSC_7978 DSC_7979 DSC_7983 DSC_7984 DSC_7988 DSC_7992 DSC_7993 DSC_7995 DSC_7997 DSC_7999 DSC_8001 DSC_8003 DSC_8005 DSC_8006 DSC_8007 DSC_8010 DSC_8011 DSC_8012 DSC_8013 DSC_8016 DSC_8017 DSC_8018 DSC_8023 DSC_8036 DSC_8037 DSC_8039 DSC_8041