กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง มาเป็นประธาน ในช่วงเช้ามีกิจกรรมลงนามถวายพระพรฯ  พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ เช่น การกล่าวสุนทรพุจน์วันแม่ การประกวดร้องเพลง การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะประเภททีม และบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสถานที่ภายในวิทยาเขต โดยกิจกรรมทั้งหมดได้แสดงออกถึง ระเบียน สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์

DSC_4932 DSC_4935 DSC_4937 DSC_4939 DSC_4940 DSC_4941 DSC_4942 DSC_4943 DSC_4947 DSC_4948 DSC_4949 DSC_4950 DSC_4951 DSC_4952 DSC_4954 DSC_4955 DSC_4956 DSC_4958 DSC_4960 DSC_4962 DSC_4964 DSC_4965 DSC_4966 DSC_4967 DSC_4968 DSC_4972 DSC_4973 DSC_4974 DSC_4975 DSC_4976 DSC_4977 DSC_4978 DSC_4979 DSC_4980 DSC_4981 DSC_4982 DSC_4983 DSC_4984 DSC_4985 DSC_4986 DSC_4987 DSC_4989 DSC_4990 DSC_4991 DSC_4992 DSC_4993 DSC_4994 DSC_4995 DSC_4996 DSC_4997 DSC_4998 DSC_4999 DSC_5000 DSC_5001 DSC_5002 DSC_5003 DSC_5004 DSC_5005 DSC_5006 DSC_5007 DSC_5008 DSC_5009 DSC_5010 DSC_5011 DSC_5012 DSC_5013 DSC_5014 DSC_5015 DSC_5016 DSC_5017 DSC_5021 DSC_5022 DSC_5023 DSC_5024 DSC_5025 DSC_5026 DSC_5027 DSC_5028 DSC_5031 DSC_5032 DSC_5033 DSC_5034 DSC_5035 DSC_5036 DSC_5037 DSC_5038 DSC_5039 DSC_5040 DSC_5041 DSC_5042 DSC_5043 DSC_5044 DSC_5045 DSC_5046 DSC_5047 DSC_5048 DSC_5049 DSC_5050 DSC_5051 DSC_5052 DSC_5053 DSC_5056 DSC_5057 DSC_5058 DSC_5059 DSC_5061 DSC_5062 DSC_5064 DSC_5065 DSC_5066 DSC_5067 DSC_5068 DSC_5069 DSC_5073 DSC_5074 DSC_5076 DSC_5077 DSC_5078 DSC_5081 DSC_5082 DSC_5083 DSC_5084 DSC_5085 DSC_5086 DSC_5087 DSC_5088 DSC_5089 DSC_5090 DSC_5091 DSC_5098 DSC_5099 DSC_5100 DSC_5101 DSC_5102 DSC_5104 DSC_5105 DSC_5106 DSC_5107 DSC_5112 DSC_5113 DSC_5115 DSC_5118 DSC_5119 DSC_5120 DSC_5125 DSC_5126 DSC_5127 DSC_5128 DSC_5129 DSC_5133 DSC_5134 DSC_5135 DSC_5136 DSC_5137 DSC_5138 DSC_5139 DSC_5141 DSC_5142 DSC_5143 DSC_5145 DSC_5146 DSC_5147 DSC_5148 DSC_5149 DSC_5150 DSC_5151 DSC_5152 DSC_5153 DSC_5154 DSC_5155 DSC_5156 DSC_5157 DSC_5158 DSC_5159 DSC_5160 DSC_5163 DSC_5165 DSC_5166 DSC_5167 DSC_5168 DSC_5169 DSC_5170 DSC_5171 DSC_5172 DSC_5173 DSC_5175 DSC_5178 DSC_5179 DSC_5180 DSC_5182 DSC_5183 DSC_5184 DSC_5186 DSC_5188 DSC_5189 DSC_5190 DSC_5193 DSC_5195 DSC_5198 DSC_5199 DSC_5200 DSC_5201 DSC_5202 DSC_5203 DSC_5204 DSC_5205 DSC_5207 DSC_5209 DSC_5210 DSC_5211 DSC_5212 DSC_5213 DSC_5214 DSC_5215 DSC_5216 DSC_5217 DSC_5218 DSC_5219 DSC_5220