รองอธิการบดี บรรยายพิเศษ บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

วันที่ 24 พ.ย. 2559 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อสังคมไทยในปัจจุบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาพระพุทธศาสนา
DSC_0137

DSC_0138

DSC_0139

DSC_0141

DSC_0142

DSC_0143

DSC_0144

DSC_0145

DSC_0149

DSC_0155

DSC_0156

DSC_0159

DSC_0160

DSC_0162

DSC_0164

DSC_0166

DSC_0167

DSC_0168

DSC_0172

DSC_0180

DSC_0184

DSC_0185

DSC_0192