บรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดให้มีการสอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ทั้งนี้ คณาจารย์ได้ดูแล ควบคุมการสอบอย่างเข้ม และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
DSC_2686

DSC_2687

DSC_2688

DSC_2691

DSC_2696

DSC_2697

DSC_2700

DSC_2701

DSC_2704

DSC_2707

DSC_2709

DSC_2710

DSC_2711

DSC_2714

DSC_2715

DSC_2717

DSC_2729

DSC_2736

DSC_2738

DSC_2742