โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่จะได้ออกฝึกประสมการวิชาชีพครู เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อเป็นการให้แนวทาง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกในโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงการนิเทศติดตามการปฏิบัติต่อไป