อบรมวิธีการทำหัวผีตาโขน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดอบรมวิธีการทำหัวผีตาโขน ในโครงการประเพณีผีตาโขน ประจำปี 2560 ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี การอบรมในครั้งนี้เป็นการการความรู้ทั้งความเป็นมาของผีตาโขน การวาดหัวผีตาโขน เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวาดหัวผีตาโขนได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนางลภัสรดา อินไข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลตำบลด่านซ้าย เป็นวิทยากร