โครงการประเพณีผีตาโขน ประจำปี 2560

โครงการประเพณีผีตาโขน ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง มีพันธกิจ 4 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรม โดยโครงการประเพณีผีตาโขน (งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน) ประจำปี 2560 ได้ดำเนินการสืบเนื่องมาทุกปี โดยในปีนี้กิจกรรมประกอบด้วย
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเป็นมาของผีตาโขน และการประดิษฐ์หัวผีตาโขน
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 การจัดนิทรรศการความรู้ความเป็นมาของผีตาโขน
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมขบวนการละเล่นประเพณีผีตาโขน
ผีตาโขน เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคอีสาน ของประเทศไทย เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในเดือน 7