การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอ่เซียน: ปัจจุบันและอนาคต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

17  สิงหาคม พ.ศ 2556 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอ่เซียน: ปัจจุบันและอนาคต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ.นครราชสีมา IMG_8380 IMG_8382 IMG_8383 IMG_8386 IMG_8387 IMG_8388 IMG_8391ผศ. ดร.ปฐมพงษ์  โพธิประสิทธินันท์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรนานชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
IMG_8441
รศ ดร อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน, รศ ดร ประยงค์  แสนบุราณ, ดร สุชาติ พิพม์พันธ์
IMG_8442
Prof.Dr.Kapiya Abhayawansa และ Ven Zhen Chan
IMG_8457
ดร. พระมหาวิเชียร  ร่วมแสดงความคิดเห็นทิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนาในอนาคต
IMG_8368
IMG_8378 IMG_8372 IMG_8373 IMG_8374 IMG_8375 IMG_8377 IMG_8466