พิธีลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง