ศรีล้านช้างร่วมใจ เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลดจังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของท่านพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชาวชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนหนองผักก้าม จังหวัดเลย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 300 หลังคาเรือน (ข้าว 10 กิโลกรัม อาหารแห้ง น้ำดื่มต่อครัวเรือน) มีบ้านสร้างแก้วพัฒนา บ้านเปือย บ้านน้อยหนองบัว บ้านทานตะวัน บ้านหนองทุ่ม บ้านหนองทุ่มพัฒนา บ้านหนองทุ่มน้อย บ้านนาเจริญ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากพระอนุศิษฎ์ ญาณสิทฺโธ และท่านอรรฆวรรธน์ จันทศรี สมาชิกสภาจังหวัดสกลนคร หรือผู้ที่ชาวบ้านรู้จักกันในนาม สจ.ชัย คนไทบ้าน

บ้านหนองผักก้ามจังหวัดเลย ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปให้การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือน้ำท่วม ณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำนวน 300 หลังคาเรือน (ข้าว 10 กิโลกรัม อาหารแห้ง น้ำดื่มต่อครัวเรือน) มีบ้านสร้างแก้วพัฒนา บ้านเปือย บ้านน้อยหนองบัว บ้านทานตะวัน บ้านหนองทุ่ม บ้านหนองทุ่มพัฒนา บ้านหนองทุ่มน้อย บ้านนาเจริญ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ทั้งนี้ได้รับการประสานงานให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการโดยท่านพระอนุศิษย์ ชนะมินทร์ และสมาชิกสภาจังหวัดสกลนคร ท่านอรรฆวรรธน์ จันทศรี หรือผู้ที่ชาวบ้านรู้จักกันในนาม สจ.ชัย ลูกไทยบ้าน