ค่ายคุณธรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์

ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ เป็นคติพจน์ประจำสถาบัน ในการนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาออกพัฒนาสาธารณะประโยชน์ ณ วัดสุธรรมมิการาม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย นับว่า เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสาธารณะต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นอย่างมาก