โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความและการนำเสนอบทความทางวิชาการ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้จัดโครงการสัมมนาการเขียนบทความและนำเสนอบทความวิชาการ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเขียนบทความวิชาการ และการนำเสนอบทความวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา เป็นวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน