โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ที่สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ (ค่ายรัฐศาสตร์)

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ (ค่ายรัฐศาสตร์) ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องลักษณะอังพึงประสงค์ ตามคติพจน์ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์” โดยกิจกรรมประกอบการสร้างระเบียนวินัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการออกบำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน วัด เป็นต้น