พิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ/ผอ.สำนักงานวิทยาเขต

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบคำสั่งแต่งตั้ง พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต เป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระมหาจิณกมล อภิรตโน เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต