การอบรมการวัดผลประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทางสาขาได้จัดให้มีการอบรมแก่นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 รวมระยะเวลาในการอบรม 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ