สัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครองภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปีที่ 4

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครองภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปีที่ 4 ได้จัดสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครองภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เพื่อนำเสนอรายงานการวิจัยที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาในรายวิชา SO 2007 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชา และเพื่อทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยครั้งนี้ได้รับเมตตาจากท่านพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มาเป็นประธานเปิดงาน และให้เป็นประธานคณะกรรมการวิพากษ์งานวิจัยด้วย