สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย สนับสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบเกียรติบัตรให้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้สนันสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 Open Town Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” โดยมี ผช.ดร.สุขพัฒน์ อนนทจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นผู้เข้ารับ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย