รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ของแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน เนื่องในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1