พิธีมอบรางวัลขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งกีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 5 “อีสานเกมส์”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 กรรมการนักศึกษาได้จัดพิธีเลี้ยงนักกีฬาและ มอบรางวัลขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งกีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 5 “อีสานเกมส์” โดยมีท่าน พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธี และท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน