โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ที่ดี มุ่งอุทิศบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นปกติสุข ในการนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 โรงเรียน นักเรียนและนักศึกษา จำนวน 200 คน
อัลบั้ม 1
[simple_google_photos_grid album-url=”https://photos.app.goo.gl/qx1PCDvggwYxx5pW8″ number-photos=”3″ number-photos-per-row=”3″ cache-interval=”120″]
อัลบั้ม 2
[simple_google_photos_grid album-url=”https://photos.app.goo.gl/gv7CqtajiGHNb65b9″ number-photos=”3″ number-photos-per-row=”3″ cache-interval=”120″]
อัลบั้ม 3
[simple_google_photos_grid album-url=”https://photos.app.goo.gl/cLXtnnyCXUbD6u6GA” number-photos=”3″ number-photos-per-row=”3″ cache-interval=”500″]