โครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2561

วันที่ 3 ส.ค. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในยุค Thailand 4.0” และเรียนรู้ ปฏิบัติ เกี่ยวกับการนำ application มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดย อาจารย์ ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย