โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ออกค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2– 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย