โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คณะสังคมศาสตร์

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ออกค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยโครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้รู้จักการเรียนรู้ที่จะเสียสละ เสริมสร้างการมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อทำความรู้จักชุมชนและความเป็นอยู่ของประชาชนตามสภาพที่แท้จริง และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานในปัจจุบัน โดยนอกจากกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ทั้งการปรับปรุงเสาธง ลานหน้าเสาธง ปรับปรุงห้องเรียน และทาสีอาคารเรียน คณะนักศึกษาและคณาจารย์ได้รับการต้อนรับจากชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถือว่าเป็นการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม 2. การผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสังคม 3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และ 4. การบริการวิชาการต่อชุมชน