โครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัด โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี 2561ขึ้น ณ โรงแรมลองบิช ชะอำ จ.เพชรบุรี