โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ