โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ