พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี – โท ภาคพิเศษ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระภัทรธรรมสุธ ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีล้านช้าง เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธานในพิธี พร้อมพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาสืบต่อไป