พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) องค์อุปถัมภ์วิทยาเขต เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย ด้วยถวายเครื่องสักการะบูรพาจารย์ พิธีทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พิธีมอบมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านงานวิจัย พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร และคุณพัฑฒิดา ธารีฉัตร ประธานอุปถัมภ์วิทยาเขต มอบถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร

https://drive.google.com/drive/folders/14xaAdy5S1sUl1QxQs5ISHcfWP4klbkOm?fbclid=IwAR1gWSVBWEEiPNuLtZYsG5B_kwYAC286Xb1C4V5murNt85WQPLp4_6jUMBg