การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (วันสอง)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 วันที่สองของการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะกรรมการเข้าสัมภาษณ์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ 3 สำนัก และ ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ป.ตรี, ป.โท และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในการตรวจประเมินภายในโดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ 1.รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 2.ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ และ 3.ดร.ตระกูล ชำนาญ ระหว่างวันที่ 3 – 4 เดือนตุลาคม 2556 เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

DSC_0390

DSC_0384

DSC_0400

DSC_0332

DSC_0337

DSC_0342

DSC_0347

DSC_0372

DSC_0374
DSC_0163

DSC_0251

DSC_0240

DSC_0233

DSC_0228

DSC_0226

DSC_0220

DSC_0214

DSC_0199

DSC_0180

DSC_0178

DSC_0175

DSC_0167

DSC_0254

DSC_0260

DSC_0271

DSC_0284

DSC_0287

DSC_0294

DSC_0307

DSC_0308

DSC_0317

DSC_0319

DSC_0321

DSC_0403

DSC_0407

DSC_0425

DSC_0427

DSC_0441

DSC_0450

DSC_0473

DSC_0485

DSC_0487

DSC_0488

DSC_0490