โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562

9 สิงหาคม 2562 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการใช้สือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การสร้างและพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ