โครงการสัมมนาการเรียนรู้ในทศวรรคที่ 21

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาการเรียนรู้ในทศวรรคที่ 21 โดยมี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ
การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นเนื้อหาเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยละเอียดทุกขั้นตอนสำคัญ ผู้สอนควรเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ ซึ่งมี ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต1 เป็นวิทยากร