โครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี 2562 ขึ้น ณ โรงแรมบุหงาส่าหรี อ. วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา