ประชุมคณะกรรมการเตรียมออกข้อสอบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (30 ก.ย.64)

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2564ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระมหาจักรพล สิริธโร,ดร. ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมออกข้อสอบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เพื่อประชุมเตรียมการ วางแผน ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ตารางจัดการดำเนินการสอบอออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา