กิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง 2556

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเลย ได้จัดให้มีกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงขึ้น โดยได้มีการเรียนเชิญให้สถานศึกษาและชุมชนแต่ละชุมชนส่งกระทงใหญ่เข้าประกวด สถานศึกษาหรือชุมชนละ 1 กระทง ในการนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ส่งกระทงใหญ่เข้าประกวด และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท สถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล

DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0022 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0048 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0065 DSC_0072 DSC_0079 DSC_0083 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0113 DSC_0173 DSC_0204 DSC_0226 DSC_0238 DSC_0239 DSC_0251 DSC_0254 DSC_0268 DSC_0276 DSC_0279 DSC_0282 DSC_0285 DSC_0291 DSC_0322 DSC_0330 DSC_0336