ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

โดย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย